Soft skills

Na ovom kursu stiču se kompetencije koje omogućavaju polaznicima da efektivno i produktivno komuniciraju sa drugima, bez obzira na ulogu ili postavku.


Iako su tehničke veštine očigledno važne, mnoge organizacije im daju nesrazmernu težinu u opisima poslova i obuci, ali to se menja i to brzo.
Ovo su neke od veština koje postaju najviše tražene na današnjim radnim mestima i koje se obrađuju na ovom kursu:


Emocionalna inteligencija
Razvijanje EI postaje sve važnije – kako da polaznici razumeju sebe i druge kako bi mogli bolje da upravljaju odnosima.


Kritičko mišljenje
Ova veština se odnosi na upotrebu procesa razmišljanja i strategija za efikasno donošenje odluka koje će verovatno doneti pozitivne ishode.


Kreativnost
Mnogi ljudi tvrde da kreativno razmišljanje mora doći prirodno, ali zapravo je nekoliko procesa za koje je dokazano da poboljšavaju nivo kreativnosti neke osobe.


Upravljanje ljudima
Znanje kako dobro upravljati drugima zahteva snažno razumevanje ljudskog ponašanja i kako pozitivno uticati na takva ponašanja.


Kompleksno rešavanje problema
Ovo je veština pronalaženja načina da promenite ono što je poželjno kada je situacija vanredna i kada redovne metode neće funkcionisati.


Presuda i odlučivanje
Polaznici će naučiti donositi zdravije odluke (i videti pozitivne ishode) kada razumeju kako se koriste nekoliko isprobanih i istinskih tehnika.


Pregovaranje
Pregovaranje je neugodno za mnoge ljude, ali učenje ove veštine važno je za izgradnju poverenja i stvaranje sporazuma u kretanju ka win-win situacijama.


Kognitivna fleksibilnost
Izgradnja ove veštine omogućava polaznicima da brzo prilagode svoje mišljenje kao odgovor na nove ideje, okolnosti, zahteve i druge promene.


Predstavljanje
Znanje kako se koristi PoverPoint nije dovoljno - polaznici moraju razumeti kako predstaviti informacije na jasan i privlačan način koji vodi do akcije.

Software delopment kursevi


C# osnove programiranja

Imperativno programiranje
Osnove C# O samom jeziku i okruženju
Grananje If then else, switch
Petlje While, do...while, for, foreach
Metode Ulazani i izlazni parametri, ključne reči out i ref
Strukture podataka Nizovi, liste, rečnici
Menadžment memorije Razlika između vredonosnih i referentnih tipova podataka
Rad sa greškama Try, catch i finally
Objektno orijentisano programiranje I
Klase i objekti Pisanje klasa, instaciranje objekata. Statični elementi
WPF I
WinForms Osvrt na stare forme
XML, XAML Markup jezici, XAML koji koristimo za WFP
Kontrole Osnovne kontrole u WPFu i njihova organizacija
Binding Povezivanje kontolra sa podacima
Objektno orijentisano programiranje II
Nasleđivanje Način da klase koriste kod koji smo već napisali. Virtual, override i new
Stanja Geteri i seteri
Apstrakcija Način organizovanja klasa.
Interfejsi i struktovi Klase koje sadrže samo metode ili polja
Predikati, delegati i eventi Pokazivači ka metodama, pattern za evente
WPF II
Konvertori Pretvaranje vrednosti
Validatori Provera vrednosti
Baze podataka
SQL Uvod u SQL i relacione baze podataka
EF Entity Framwork u C# preko koga pričamo sa bazama
Code first pristup Način rada po kome se baza pravi na osnovu klasa bez direktnog uplitanja u SQL


Razvoj desktop aplikacija


Razvoj mobilnih aplikacija


Razvoj web aplikacija


Unity - game development

C# Unity
Osnove programiranja Osnove Unity interfejsa
Promenljive 2D okruženje, ulaz
Grananje (if else, switch) Sprajtovi
Petlje (while, do .. while, for) Kolizije, kolajderi, zraci
Metode Unity Store
Objektno orjentisano programiranje – uvod Sistem za partikle
Nasleđivanje Animacija
Polimorfizam Tile based igre
Apstrakcija Kompleksni objekti
Algoritmi
Proceduralna generacija

Marketing i menadžment veštine i znanja


Strateški menadžment
Cilj kursa je obučiti polaznike da strateški razmišljaju i da razumeju marketinšku strategiju kao suštinsko područje menadžmenta marketingom. Kako izabrati i sprovesti odgovarajući način delovanja na odabrana ciljna tržišta kako bi se osigurao rast i razvoj preduzeća na konkurentnom tržištu, glavna je namera ovog kursa. Po završetku kursa student će moći da donosi strateške odluke, da proaktivno rade na tržištu donošenjem odluka koje će osigurati dugoročnu konkurentsku prednost na tržištu. Sadržaj segmenta: Koncept i razvoj strateškog marketinga; Potreba za strateškim pristupom marketingu; Osnovne faze strateškog marketinga planiranja; Upravljanje strateškim pitanjima (marketinško odlučivanje); Informacije o sistemu za strateško odlučivanje u marketingu; Strateška analiza tržišta; Ponašanje potrošača i marketinška strategija; Instrumenti strateškog marketinga planiranja; Marketinški miks i marketinška strategija; Strateški marketing na globalnom tržištu; Implementacija strateškog marketinga.


Upravljanje proširenim marketing miksom
Ovaj segment obuhvata sledeće oblasti: Segmentacija i ciljanje tržišta; Upravljanje i stvaranje brendova; pozicioniranje marke; Novi koncept konkurentske prednosti; Upravljanje razvojem novih proizvoda radi postizanja dugotrajne konkurentske prednosti; Kvalitativno i kvantitativno istraživanje tržišta; Reklamna strategija i upravljanje; Dizajn kanala distribucije na tržištu; procena, analiza i upravljanje marketingom korišćenjem pravičnosti kupca; Uslužni i potrošački marketing; Široko upravljanje i tržište poslovanja; upravljanje prodajnom organizacijom; Marketing menadžment u doba informacija.


Upravljanje brendom
Ovaj segment i njegov sadržaj pokrivaju pitanja specifične definicije proizvoda u umovima potrošača, ali mogu se definisati kao strategija zasebne kompanije za suptilno izabrani tržišni segment ili segmente. Tradicionalno, proizvodi ili usluge marke smatrani su dodatkom proizvodu. Međutim, novije viđenje je da je proizvod samo jedan element brenda. Brend se posmatra kao obećanje o nizu atributa danih na način na koji osoba koja kupuje proizvod ili uslugu dobije zadovoljstvo. Brend je kombinacija skupa atributa (kao što je proizvod), koristi potrošača (potrebe i želje koje zadovoljava) i vrednost (šta povezuje potrošača sa proizvodom). Brend se stvara kada marketing dodaje proizvod proizvodu u procesu razlikovanja od drugih proizvoda sa sličnim atributima i prednostima.


Upravljanje prodajom
Segment menadžmenta prodaje bavi se sofisticiranim strategijama i tehnikama upravljanja prodajom u nacionalnom i međunarodnom okruženju. Polaznici će naučiti da postave jedinstveni okvir za vođenje i prodaju kako bi uspostavili kulturu zdrave i visoko produktivne prodaje u svojoj organizaciji i za svoj tim. Upravljanje tradicionalnim i novim kanalima prodaje i percepcija kupaca je takođe predmet proučavanja. Polaznici će obraditi sledeće celine: kako odrediti strategiju cena, kako postaviti ciljeve i proizvodnju, tržište i teritorij planiranje prodaje i marketinga na tržištu, vode produktivne timove i optimalno upravljaju vremenom i sastancima. Važno je i savladati kako pripremiti podsticajne kompenzacijske i bonus programe koji daju rezultate. Upravljanje ljudskim resursima u upravljanju prodajom je kritični aspekt upravljanja prodajom.